Tư vấn mua bán nợ doanh nghiệp

15 Th9, 2023 Dịch vụ

HTD hướng tới giá trị lợi nhuận tối đa cho khách hàng qua việc nghiên cứu, thành lập và quản lý các dự án mua bán nợ phù hợp với nhu cầu của các khách hàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

TƯ VẤN MUA NỢ

  • Môi giới nhà đầu tư
  • Tư vấn và quản trị quá trình đàm phán mua nợ
  • Tư vấn pháp lý
  • Đánh giá & thẩm định.

TƯ VẤN BÁN NỢ

  • Quản trị danh mục nợ
  • Đàm phán bán nợ
  • Tư vấn pháp lý
  • Đánh giá & thẩm định danh mục bán nợ
  • Môi giới danh mục bán nợ với các tổ chức tài chính